Naszym celem jest profesjonalna obsługa i zadowolenie klienta.

TYLKO u NAS i TYLKO TERAZ !!!

Planujesz wymianę źródła ciepła...
Termomodernizację lub remont ....
Założenie paneli fotowoltaicznych...
lub kolektorów słonecznych...

Chcesz skorzystać z obecnych programów lub dotacji...

Zadzwoń bezpłatnie zweryfikujemy, doradzimy i pomożemy ...

Bezpłatna pomoc ... Zadzwoń, zapytaj.

Czekamy na Ciebie !!!

Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych. Od kilku lat polityka proekologiczna wpływa na standardy budownictwa. Według wytycznych Unii Europejskiej do 2020 roku budynki w Polsce mają być przystosowane do niskiego zużycia energii. Obecnie domy powinny być jak najbardziej samowystarczalne i pozyskiwać energię z otoczenia. Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Usługi

TerazCieplej ocenia aktualny sposób i poziom wykorzystywania energii w danym budynku / przedsiębiorstwie / organizacji, poszukując możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W wyniku pomiarów sprawności pracy układu powstaje raport, w którym definiuje się potencjał oszczędności energetycznych, oblicza zużycie energii podczas eksploatacji i określa się cele i środki prowadzące do zwiększenia efektywności wykorzystania energii. Bezpośrednią korzyścią tej usługi jest identyfikacja najbardziej energochłonnych elementów infrastruktury, przegląd palety możliwych rozwiązań oszczędzających energię oraz ich szczegółowe porównanie dla indywidualnych i specyficznych warunków przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Raport zawiera również rekomendację optymalnego wariantu, łącznie z określeniem szacowanego kosztu i kalkulacji opłacalności inwestycji ze wskazaniem okresu zwrotu inwestycji.

Warianty - najlepszy wybór

Od kilku lat polityka proekologiczna wpływa na standardy budownictwa. Według wytycznych Unii Europejskiej do 2020 roku budynki w Polsce mają być przystosowane do niskiego zużycia energii. Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków i działania takie, jak Program Czyste Powietrze mają zachęcić inwestorów do jak najpełniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Obecnie domy powinny być jak najbardziej samowystarczalne i pozyskiwać energię z otoczenia. Polskie budownictwo musi dostosować się do norm jakości narzucanych przez dyrektywy unijne, tak by budynki były ekologiczne i ekonomiczne w użytkowaniu. Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

567

Clients Supported

56

Projects Finished

35

Winning Awwards

356

Support Tickets

Wizyta wstępna

Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą podstawowe warunki przeprowadzenia audytu, określa jego cel oraz czas realizacji, informuje o możliwych ograniczeniach wpływających na zakres lub procedurę wykonania audytu, wskazuje możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Spotkanie rozpoczynające

Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą harmonogram prac oraz otrzymuje kontakt do osoby współpracującej z nim podczas wykonywania audytu.

Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych do przeprowadzenia audytu oraz informuje o audycie pracowników, których on dotyczy.

Zbieranie danych

Audytor wraz z osobą współpracującą gromadzi dane takie jak:

wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywających energię; szczegółowe charakterystyki obiektu audytowanego; zużycie energii; projekty oraz dokumenty dotyczące utrzymania i eksploatacji; aktualne i planowane taryfy i ceny; stan systemu zarządzania energią (gospodarki energetycznej).

Praca w terenie

Audytor prowadzi własne badania i obserwacje, kontroluje obiekty przewidziane do audytu, stara się ocenić rzeczywiste wykorzystanie energii w obiekcie oraz zbadać działania mające wpływ na zużycie i efektywność energetyczną.

Analiza

Audytor analizuje faktyczny stan zużycia energii oraz określa możliwe środki poprawy efektywności energetycznej a podstawie zebranych danych oraz własnych badań.

Raport

Raport – to dokument końcowy przeznaczony dla zleceniodawcy, zawierający syntetyczną ocenę, wnioski i zalecenia.

Spotkanie końcowe

Audytor przekazuje zleceniodawcy raport z audytu, omawia zawarte w nim zalecenia i udziela niezbędnych wyjaśnień.

 • Nasz Cel

  Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe wspieranie przedsięwzięć służących wdrażaniu nowoczesnych, efektywnych rozwiązań energetycznych zgodnych z ochroną środowiska i poszanowaniem jej wartości. Dbamy o  zrównoważony rozwój energetyczny przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu.

 • Wspieramy
  • użytkowników i producentów indywidualnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia,
  • jednostki budżetowe,
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo, wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym,
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Realizujemy
  • Jesteśmy uczestnikiem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
  • Udzielamy wsparcia merytorycznego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE,
  • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE,
  • Wspieramy gminy również w realizacji projektów, wynikających z treści PGN oraz we wszystkich innych inicjatywach związanych z ograniczeniem emisji oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej.
 • Pomoc
  • Wykonamy analizę i weryfikację, czy w Państwa gminie należy opracować PGN.
  • Zasugerujemy, na co zwrócić szczególną uwagę i jakie elementy uzupełnić w gminnym PGN lub w jego projekcie.
  • Weryfikacja projektów mających na celu zmniejszenie zużycia energii lub emisji zanieczyszczeń.
  • Wprowadzaniu najnowszych rozwiązań termomodernizacyjnych.
  • Szukaniu źródeł finansowania projektów.
  • Wiele innych zadaniach związanych z Efektywnością Energetyczną i Odnawialnymi Źródłami Energii.
Asia

Asia

Kontakt z klientem

Robert

Robert

Pomoc i wsparcie

Marek

Marek

Sprzedaż

Już czas....

Czekamy na Ciebie...

Newsletter Subscribe

Subskrybuj Nasze Wiadomości.